Map

Church of St. James, Kilbeggan

 

Church of St. Hugh, Rahugh